Hạn chế chất độc hại (RoHS)

RoHS là một chỉ thị của EU hạn chế sử dụng các vật liệu nguy hiểm có trong các sản phẩm điện. Tất cả các sản phẩm điện được bán vào EU sau ngày 1 tháng 7 năm 2006 phải tuân thủ RoHS.

Tại Flintec, chúng tôi cung cấp và sản xuất các linh kiện điện cho nhiều ứng dụng khác nhau. Chúng tôi đảm bảo rằng không có sản phẩm nào của chúng tôi được bán với nồng độ nguyên liệu đồng nhất lớn hơn 0,1%.

RoHS hạn chế sử dụng:

  • Chì
  • Thủy ngân
  • Cadmium
  • Crom hóa trị sáu
  • Biphenyl đa bội (PBB)
  • Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)

Tuyên bố về sự phù hợp của RoHS

Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH)

REACH nhằm mục đích cung cấp mức độ bảo vệ cao cho con người và môi trường sau khi sử dụng hóa chất. REACH áp dụng cho các nguyên liệu nhập khẩu hoặc sản xuất vào EU với số lượng lớn hơn 1 tấn.

Tuân thủ yêu cầu rằng các hóa chất, hoặc các mặt hàng có chứa hóa chất, phải được đăng ký với Cơ quan Hóa chất Châu Âu (ECHA) để sử dụng hoặc nhập khẩu.

Các sản phẩm Flintec không chứa các chất gây lo ngại cao vượt ngưỡng yêu cầu của ECHA và do đó tuân thủ các yêu cầu.

Tuyên bố về sự phù hợp của REACH