Thỏa thuận toàn cầu Liên hiệp quốc

Là một công ty Indutrade, Flintec cam kết hỗ trợ mười nguyên tắc của UN Global Compact.

Indutrade đã tham gia gần 10.000 công ty, trên 161 quốc gia, để hòa tiếng nói chung theo sáng kiến ​​bền vững của UN Global Compact.

Mười nguyên tắc bao quanh bốn lĩnh vực chính, đó là nhân quyền, lao động, môi trường và chống tham nhũng. Mục đích là:

 • Support and protect international human rights
 • Hỗ trợ và bảo vệ nhân quyền quốc tế
 • Eliminate discrimination in the workplace
 • Xóa bỏ phân biệt đối xử tại nơi làm việc
 • Elimination of child labour and forced labour
 • Loại bỏ lao động trẻ em và lao động cưỡng bức
 • Uphold the freedom of association and the right to collective bargaining for employees
 • Giữ quyền tự do lập hội và quyền thương lượng tập thể cho nhân viên
 • Encourage environmental responsibility through initiatives and technology
 • Khuyến khích trách nhiệm với môi trường thông qua các sáng kiến ​​và công nghệ
 • Exclude corruption in all forms
 • Loại trừ tham nhũng dưới mọi hình thức

Each year, Indutrade will publish a Communication on Progress (CoP), highlighting participation in accordance with the ten principles. CoP submissions can be found here [link]

Mỗi năm, Indutrade sẽ xuất bản Thông tin về Tiến trình (CoP), nêu bật sự tham gia theo mười nguyên tắc. Đệ trình CoP có thể được tìm thấy ở đây.

Là một công ty Indutrade, Flintec cam kết đảm bảo các nguyên tắc do UN Global Compact đưa ra là nền tảng cho cách thức hoạt động kinh doanh của chúng tôi.