Cách tiếp cận của chúng tôi về thuế

Flintec là một công ty Indutrade. Indutrade là một tập đoàn công nghiệp quốc tế với chính sách thuế áp dụng cho tất cả các công ty con và nhân viên.

Indutrade tin rằng nên nộp thuế ở quốc gia nơi tạo ra giá trị. Các công ty Indutrade nộp thuế theo quy định của địa phương và việc nộp thuế luôn kịp thời.

Flintec đăng ký theo phương pháp này và tuân theo chính sách do Indutrade đặt ra.

Chính sách thuế Indutrade